al contingut a la navegació Informació de contacte

Projecte "Reforma Eficiència energètica del Local d'entitats "Casa del Secretari"

El projecte pretén millorar l’eficiència energètica de l’envolupant de l’edifici, afegint aïllament i trasdossat interior i exterior en totes les façanes amb la incorporació d’aïllaments, la substitució de totes les fusteries per altres més eficients així com les instal·lacions d’aigua, elèctrica i de climatització amb la incorporació de plaques solars.

DIMECRES 15 NOVEMBRE 2023

 

En data 02 de novembre de 2023 s’ha aprovat definitivament el següent projecte d'obres:

Objecte:

Projecte "Reforma Eficiència energètica del Local d'entitats "Casa del Secretari"

Autor del Projecte

Col·legi Oficial

Data

EDUARD ANTORN

FRANCISCO JOVE

Arquitecte

Arquitecte tècnic

11-08-2023

Amb un import per contracte de 293.200,88 € (IVA Inclòs)

 

Aquest projecte és subvencionat per la Unió Europea NEXTGENERATIONEU, amb càrrec al Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics, Línia 1 (PRTR-PIREP LOCAL).

 

La Corporació municipal ha previst que el local municipal anomenat “Casa del secretari” sigui la ubicació del nou local d’entitats per tal de permetre un espai de reunió, trobada, emmagatzematge i activitats.

 

Per Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, publicada en el BOE 60, d’11 de març, es van aprovar les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública (PIREP) i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds. Aquestes programa PIREP del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, està inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea amb Fons Next Generation UE.

 

El local d’entitats “Casa del secretari” presenta una situació susceptible de ser objecte de la subvenció, atès que es tracta d’un edifici amb una antiguitat de 50 anys sense que compleixi els condicionants actuals de consums energètics.

 

Amb aquesta voluntat es va presentar la sol·licitud de subvenció amb la memòria redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Segrià per tal de procedir a la reforma del Local d’Entitats per a la millora de l’eficiència energètica, que va ser atorgada en data 2 de desembre de 2022 amb una puntuació del projecte de 47,83 i un import concedit de 245.934, 21 €.

 

Una vegada redactat el projecte de l’actuació per part del Consell Comarcal s’ha procedit a la seva aprovació inicial i inici del període d’exposició pública prèvia a la licitació del contracte.

 

El projecte pretén millorar l’eficiència energètica de l’envolupant de l’edifici, afegint aïllament i trasdossat interior i exterior en totes les façanes amb la incorporació d’aïllaments, la substitució de totes les fusteries per altres més eficients així com les instal·lacions d’aigua, elèctrica i de climatització amb la incorporació de plaques solars.

 

Es tracta d’un projecte d’eficiència energètica que pretén aconseguir una reducció del consum d’energia primària de l’edifici. El pressupost previst del projecte és de 293.200,088 € i compta amb la subvenció atorgada “PIREP” (línia 1) contemplada en l’Ordre TMA/178/2022 de 28 de febrer del Ministerio de Transportes. Movilidad, y Agenda Urbana en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliència finançat amb fons Next-Generation UE amb un import de 245.934,11 €.

 

Els terminis d’execució per al desenvolupament del projecte són els següents:

 

Fita

Descripció de la Fita

Data prevista

1

Aprovació definitiva del Projecte

Octubre 2023

2

Licitació del contracte

Novembre 2023

3

Adjudicació del contracte

Novembre 2023

4

Comprovació del replanteig i inici de l’obra

Desembre 2023

5

Certificat final Obra

 

6

Acta de recepció de l’obra

 

Galeria d'imatges